Business Consulting

Jag har jobbat i IT- och management branschen i drygt tjugo med allt från IT utveckling till senior management consulting. Jag jobbar oftast i uppdrag som handlar om projektledning, verksamhets- och organisationsutveckling eller styrning och governance. 

Min styrka ligger framförallt kring att skapa struktur och tydlighet kring processer, roller och ansvar samt mål och handlingsplaner. 


Verksamhetsutveckling

Jag dokumenterar verksamhetens processer och kartlägger brister i form av väntetider, dubbelarbete, manuella moment, felkällor etc.

Utifrån en noggrann analys av vad det är som inte fungerar i verksamheten utvecklas verksamheten i form av förändrade processer, standardiserat arbete och krav på nya IT lösningar.

Projektledning

Jag tar ansvarar för att projekt struktureras, följs upp och säkerställer att leveranser sker enligt utsatt tidplan. 

En förutsättning för lyckade projekt är ett väldokumenterat underlag med tydlighet kring mål och leveranser. Ofta startar projekten därför med en förstudie eller en analys av nuläge för att veta hur stort förändringsbehov verksamheten står inför. 

Styrning

Jag är med och tar fram metoder och verktyg för att kunna styra och följa upp verksamheten på ett effektivt sätt. 

Det kan handlar om att tydliggöra roller och ansvar, ta fram styrdokument, se över organisationsstruktur och beslutsfattande samt ta fram mätetal och rutiner för löpande kontroll och uppföljning av verksamhetens resultat.