Känslor

Känslor ger oss information om oss själva och vår omgivning. De finns till för att t.ex. rädda oss från hotfulla eller farliga situationer eller för att tala om för oss vad vi tycker om och vill ha mer utav. 

Hela vår kropp påverkas när vi känner en känsla. Vi kan bli avslappnade och le med kinderna eller vara arga och bita ihop käkarna. Vi kan också känna avslappning och andas djupt eller fastna med andetaget högt upp i bröstet vid rädsla och stress.

Vissa personer har högre känslighet än andra och reagerar starkare på impulser som utlöser en känsla. Högkänslighet eller highly sensitive person (HSP) är t.ex. en kategorisering av personer som känner extra mycket och tar in intryck på ett djupare plan än vad många andra gör.

Det finns olika hypoteser om känslor där den ena falangen anser att det finns ett antal grundkänslor som är nedärvda medan den andra inriktningen bygger på att känslor är inlärda och skapas i ett socialt sammanhang.

De grundkänslor som definierats är: 
  • Glädje
  • Rädsla
  • Ledsenhet
  • Ilska
  • Äckel
  • Förvåning

Tankar och känslor

Tankar och känslor hänger tätt samman. Att uppehålla sig vid saker som varit och fastna i tankar om misslyckanden eller sorg, kallas för ältande. Motsatsen att uppehålla sig i framtiden och rikta tankar mot potentiella hot, kallas oro. När något gör ont, så tenderar vi att tänka mycket på det som förorsakat smärtan, vilket gör att känslan förstärks och kan göra extra ont. Tankar kan också trigga igång dömande eller värderande i bra/dåligt, rätt/fel, fint/fult osv.

Primär och sekundära känslor

När vi dömer oss själva, andra eller våra upplevelser kan vi spä på våra känslor och göra dem ännu mer plågsamma. Sekundära känslor uppstår när vi inte tycker om våra egna reaktioner utan dömer oss själva för dem. En primär känsla är en omedelbar reaktion på en händelse, t.ex. att bli ledsen för att man blivit lämnad. Det är en känsla som hör ihop med situationen som den väcks i och som de flesta människor skulle reagera likadant på. Den sekundära känslan innebär att man reagerar känslomässigt på den primära känslan och t.ex. blir arg på sig själv för att man skäms eller att skämmas för att man är glad.

Om man som barn blivit hånad eller kritiserad för vissa känslor (att inte bli speglad/validerad) kan innebära att situationer som borde väcka sorg istället väcker skam. Sekundära känslor är inte hjälpsamma för oss och ger ingen information om den aktuella situationen utan skapar snarare känslomässig förvirring, negativa känslor och lidande.

På samma sätt som att känslor skapar tankar, så skapar känslor också en handlingsimpuls. Äckel skapar t.ex. en impuls av att vilja undvika och dra sig bort från någonting, medan glädje väcker en impuls av att söka mer av det som skapar känslan. Känslor har också en fysisk aspekt och känns på olika ställen i kroppen.


Källa: Känslor som kraft eller hinder - En handbok i känslohantering. Hanna Sahlin och Elizabeth Malmquist